Shipbuilding & marine infrastructure – науково-виробниче та науково-популярне видання, засноване у вересні 2014 році Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, Академією наук суднобудування України, Міжнародною академією морських наук, технологій та інновацій

ISSN 2409-3858 (Print), ІSSN 2519-1845 (Online)

Видається 2 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20886-10686 Р від 12.08.2014 р.

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 528 від 12.05.2015 р. (додаток 10) внесений до Переліку наукових фахових видань України у галузі технічних наук.

У журналі «Shipbuilding & marine infrastructure» публікуються науково-теоретичні (аналітичні), науково-практичні (експериментально-дослідницькі) та оглядові публікації у наступних галузях знань:

• 05. Соціальні та поведінкові науки (Спеціальність 051 Економіка);

• 07. Управління та адміністрування (Спеціальність 073 Менеджмент);

• 12. Інформаційні технології (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології);

• 13. Механічна інженерія (Спеціальність 135 Суднобудування; 132 Матеріалознавство; 131 Прикладна механіка);

• 14. Електрична інженерія (Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика);

• 15. Автоматизація та приладобудування (Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);

• 18. Виробництво і технології (Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища);

• Історія суднобудування (публікації за цією галуззю знань не зараховуються як фахові для авторів).

Тематика публікації повинна мати відношення до питань пов`язаних з суднобудуванням та морською інфраструктурою.

Мова видання: англійська, російська, українська.

Головний редактор: Трушляков Є.І. – к.т.н., проф., НУК