Послідовність розміщення структурних елементів статті

УДК.

Назва статті англійською та мовою статті. Якщо мова статті англійська, то українською.

Прізвище, ім'я, по батькові автора(-ів) англійською та мовою статті. Якщо мова статті англійська, то українською.

Науковий ступінь, вчене звання мовою статті.

Електронна адреса.

Код ORCID ID (якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/).

Місце роботи/навчання, місто англійською та мовою статті. Якщо мова статті англійська, то українською.

Анотації та ключові слова англійською, українською мовами. Обсяг анотації – 2000 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів. Якщо мова статті не англійська і не українська, то додатково потрібно подати анотацію та ключові слова мовою статті (обсяг – 800-1000 знаків).

 Стаття містить наступні структурні елементи:

• Постановка задачі.
• Аналіз останніх досліджень і публікацій.
• Відокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми.
• Мета дослідження.
• Методи, об’єкт та предмет дослідження.
• Основний матеріал.
• Обговорення отриманих результатів.
• Висновки.
• References.
• Список літератури.
• Подяка й інформація щодо фінансування дослідження (необов’язковий розділ).

 

Назва / Тема:
• Відповідає змісту, ясно описує статтю;
• Містить не більше 12 слів;
• Не містить скорочень.

Анотація:
• Анотація містить наступні структурні елементи: Мета; Методика; Результати, Наукова новизна; Практична значимість;
• Відсутні загальні фрази, скорочення, посилання на літературу і т.п.

Ключові слова:
• 6-8 слів, або 3-6 словосполучень;
• Не дубльовані в заголовку;
• Відповідають змісту роботи;
• Розділені крапкою з комою;
• Конкретизують інформацію щодо дослідження, але не носять загальний характер.

Постановка проблеми і аналіз літератури:
• Дозволяє оцінити сучасний стан проблеми на світовому рівні (містить не менше 15-20 посилань на періодичні наукові видання, що вийшли за останні 5-10 років);
• У тексті відсутні посилання більш ніж на три джерела одномоментно.

Методи, об’єкт та предмет дослідження:
• Розділ дозволяє побачити, що в дослідженні усунені всі можливі джерела помилок. Розділ показує, що автор обізнаний з чинниками, які впливають на результати, максимально усунув вплив цих чинників;
• Повторність досліджень достатня, обсяг вибірок відповідає аналогічним дослідженням, опублікованим у профільних наукових виданнях;
• Дані оброблені коректними методами, що відповідають сучасним вимогам обраної галузі досліджень;
• Описаний хід експерименту, валідність вибірки і валідність методик отримання та обробки первинних даних;
• Аналіз має достатнє статистичне обгрунтування, відповідає загальновизнаним нормам конкретної наукової сфери;
• Розділ повинен давати можливість повністю повторити описані дослідження.

Результати:
• У розділі «Результати» відсутні посилання на літературу, немає інтерпретації даних і порівнянь з аналогічними результатами;
• Матеріали розділу не дублюють дані таблиць і графіків текстом;
• Чітко сформульована та пояснена отримана наукова новизна.
• До цього розділу не входить обговорення результатів.

Обговорення результатів:
• Обговорення містить посилання на аналогічні роботи, дає змогу порівняти результати з уже відомими даними;
• В кінці розділу обговорюється правомірність гіпотез, сформульованих у розділі «Постановка проблеми і аналіз літератури».

Висновки:
• Лаконічні, конкретні, відповідають меті і назві статті;
• Дослівно не дубльовані в усіх мовних версіях анотації;
• Не починаються «черговою фразою» (наприклад, «В результаті проведених досліджень були отримані наступні ...»);
• Міститься нова інформація, відсутнє перефразування будь-яких розділів статті, в тому числі «обговорень»;
• Аргументи логічні і структуровані, результати статті підтверджують і обґрунтовують висновки;
• Є вказівка, як результати співвідносяться з очікуваннями і більш раннім дослідженням, стаття підтримує або спростовує попередні теорії, як дослідження вплинуло на прогрес наукових знань;
• Вказуються напрямки подальших досліджень.

Бібліографічні джерела:
• Транслітерація абсолютно всіх кириличних джерел;
• Використовується міжнародний стиль оформлення бібліографії АРА;
• Джерела в пристатейних списках містять DOI;
• Оригінальні дослідження містять 20-40 бібліографічних посилань;
• Наукові статті оглядового характеру містять не менше 100 бібліографічних посилань;
• Обов'язкові посилання на статті в журналах Scopus і WoS;
• самоцитування не перевищує 15% бібліографії (посилання на публікації автора статті, посилання на статті інших авторів в даному журналі);
• Бібліографія не перенасичена монографіями та тезами конференцій (менше 25%);
• Бібліографія містить не більше 50% україно- та російськомовних публікацій;
• Цитування ненаукових джерел має бути обгрунтованим;
• Джерела оформлені без порушень бібліографічного стандарту.

Рисунки:
• Кожен рисунок є самодостатнім. Для його розуміння не потрібно звертатися до розділу «Матеріали і методи досліджень», читати заголовок статті. Заголовок рисунка не перевищує 12 слів;
• Діаграми оформлені коректно (підписані назви осей, вказані одиниці вимірювань в системі СІ, шрифт при роздруківці візуально не відрізняється від шрифту тексту статті (±1 пт), відсутні рамки навколо рисунків і легенди);
• На рисунках позначені деталі (елементи), на яких робиться акцент в статті;
• Рисунки нумеруються в порядку їх згадування в тексті;
• Кількість наведеного графічного матеріалу має бути достатньою для однозначного сприйняття матеріалу статті.

Таблиці:
• Таблиці самодостатні (не потрібно відкривати інші розділи статті, щоб зрозуміти, про що йде мова);
• У примітках до таблиць наведені всі дані, необхідні для однозначного трактування змісту таблиці без звернення до розділу «Матеріали і методи досліджень».

Список використаної літератури. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Технічні вимоги до оформлення статті

Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

Обсяг статті – від 10 до 25 сторінок.

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

Приклад оформлення References

Книга:

Rodionov A. I., Klushin V. N, Sister V. G. (2000). Tekhnologicheskie protsessy ekologicheskoy bezopasnosti [Technological processes of ecological safety]. Kaluga: Bochkareva N. Publ. [in Russian]

Стаття:

Asieiev H. (2010). Arkhitektura korporatyvnoho skhovyshcha danykh [Architecture of a corporate data warehouse]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, no. 10, pp. 20–25.

Електронне джерело:

Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy (2004). Nakaz «Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku zbytkiv, zapodiianykh rybnomu hospodarstvu vnaslidok porushen pravyl rybalstva ta okhorony vodnykh zhyvykh resursiv» vid 12.07.2004 za no. 248/273 [Order “On approval of the methodology for calculation of damages inflicted upon fish farming as a result of violations of the rules of fisheries and the conservation of aquatic living resources” no. 248/273 dated 12.07.2004]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-04.

Список літератури

Україномовні/російськомовні джерела також мають бути оформлені стилем АРА, за зразком http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book

Наприклад:

Семенов, В. П. (2009). Мурманское морское пароходство: 1939 – 2009 гг. Мурманск: Кн. изд-во. 368 с.

Самоцитування у посиланнях не повинно перевищувати 15%. Під самоцитування мається на увазі не тільки цитування іншої статті автора, а й статей інших авторів, розміщених в даному журналі.