Послідовність розміщення структурних елементів статті

УДК.

Назва статті англійською та мовою статті. Якщо мова статті англійська, то українською.

Прізвище, ім'я, по батькові автора(-ів) англійською та мовою статті. Якщо мова статті англійська, то українською.

Науковий ступінь, вчене звання мовою статті.

Електронна адреса.

Код ORCID ID (якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/).

Місце роботи/навчання, місто англійською та мовою статті. Якщо мова статті англійська, то українською.

Анотації та ключові слова англійською, українською мовами. Обсяг анотації – 2000 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів. Якщо мова статті не англійська і не українська, то додатково потрібно подати анотацію та ключові слова мовою статті (обсяг – 800-1000 знаків).

References (див. приклад оформлення References).

Текст статті з обов’язковими структурними елементами:

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

Мета роботи, формулювання цілей статті;

Виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у напрямку.

Список використаної літератури. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

 

Технічні вимоги до оформлення статті

Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

Обсяг статті – від 10 до 25 сторінок.

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

 

Приклад оформлення References

Книга:

Rodionov A. I., Klushin V. N, Sister V. G. (2000). Tekhnologicheskie protsessy ekologicheskoy bezopasnosti [Technological processes of ecological safety]. Kaluga: Bochkareva N. Publ. [in Russian]

Стаття:

Asieiev H. (2010). Arkhitektura korporatyvnoho skhovyshcha danykh [Architecture of a corporate data warehouse]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, no. 10, pp. 20–25.

Електронне джерело:

Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy (2004). Nakaz «Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku zbytkiv, zapodiianykh rybnomu hospodarstvu vnaslidok porushen pravyl rybalstva ta okhorony vodnykh zhyvykh resursiv» vid 12.07.2004 za no. 248/273 [Order “On approval of the methodology for calculation of damages inflicted upon fish farming as a result of violations of the rules of fisheries and the conservation of aquatic living resources” no. 248/273 dated 12.07.2004]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-04.